Regulamin wypożyczalni Przystań Turawa

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 3. Żaglówki typu OMEGA oraz katmaran wypożyczane są jedynie za okazaniem patentu żeglarskiego osoby wypożyczającej sprzęt.
 4. Możliwa jest odmowa wypożyczenia sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Osoba wynajmująca sprzęt pływający ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu sprzętu wynikłe z winy użytkownika.
 7. W razie konieczności przeprowadzenia holowania technicznego pobierana jest opłata o wysokości 150 zł – rowerek wodny, kajak, SUP, łódka wiosłowa, 400 zł – Omega, katamaran.
 8. Sprzęt zwracany Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Użytkownikom sprzętu zabrania się: kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody); wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych;  odstępowania sprzętu pływającego; zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów; spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie dysponowania jednostką pływającą; wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 11. Za przekroczenie czasu wynajmu zostanie pobrana dodatkowa opłata o wysokości zgodnej z cennikiem.
 12. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci użytkowników wypożyczonego sprzętu wodnego.
 14. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Oferta wypożyczalni Przystań Turawa 2024

 • Duży rowerek wodny – 40 zł/h
 • Kajak – 30 zł/h
 • Deska SUP – 35 zł/h
 • Łódź wiosłowa – 30 zł/h lub 120 zł/dzień
 • Żaglówka OMEGA – 50 zł/h lub 250 zł/dzień
 • Żaglówka OMEGA ze skiperem – 130 zł/h
 • Katamaran Prindle bez foka 2 os. – 30 zł/h lub 150 zł/dzień
 • Katamaran TOPCAT ze sternikiem 1-2 os. – 150 zł/h

Holowanie techniczne – rowerek wodny, kajak, SUP, łódka wiosłowa – 200 zł, Omega, katamaran, – 400 zł.

Istnieje możliwość wypożyczenia żaglówek ze sternikiem lub instruktorem – cena do negocjacji.

Oferta pola biwakowego Przystań Turawa 2024

  
Pozycja cennikaPobyt więcej niż 2 dobyPobyt – 1-2 doby
Pobyt 1 osoby20 zł/dzień20 zł/dzień
Pobyt 1 osoby w wieku 3-15 lat15 zł/dzień15 zł/dzień
Pobyt 1 osoby w wieku do 3 lat    gratis    gratis
Samochód kempingowy, bus lub dostawczy30 zł/dzień35 zł/dzień
Samochód osobowy do 1,5 t m.c10 zł/dzień15 zł/dzień
Przyczepa kempingowa25 zł/dzień30 zł/dzień
Namiot 6-7 osobowy (większe namioty cena ustalana indywidualnie)35 zł/dzień40 zł/dzień
Namiot 3-5 osobowy30 zł/dzień35 zł/dzień
Namiot 1-2 osobowy20 zł/dzień25 zł/dzień
Pawilon ogrodowy (max 3m x 3m)10 zł/dzień10 zł/dzień
Podłączenie do prądu: – namioty15 zł/dzień15 zł/dzień
Podłączenie do prądu: – samochody, przyczepy kempingowe25 zł/dzień25 zł/dzień

Regulamin pola biwakowego Przystań Turawa

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO PRZYSTAŃ TURAWA

1. Do korzystania z Pola PRZYSTAŃ Turawa uprawnione są osoby zgłoszone u pracownika Pola, posiadające aktualną kartę pobytu.

2. Miejsce ustawienia kampera, przyczepy campingowej i pojazdu lub rozbicia namiotu, a także przyłącza energii elektrycznej wody określa wyznaczony pracownik.

3. Całodobowo na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszty pobytu. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Pola, po uprzednim zgłoszeniu ich pobytu naszemu pracownikowi.

4. W dzień poprzedzający zakończenie pobytu na Pola PRZYSTAŃ Turawa osoby z niego korzystające proszone są o zgłoszenie do pracownika swego wyjazdu lub chęci przedłużenia pobytu.

5. Na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 8:00, a w soboty i niedziele od 22:00 – 9:00.

6. Doba na Polu rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 12.00 dnia następnego.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa.

ZASADY SANITARNE

8. Mieszkańcy Pola PRZYSTAŃ Turawa zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych i czystości w szczególności do utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie, o ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie obiektu do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania zasad bezpieczeństwa, o racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli, o utrzymywania w widocznym miejscu kart ewidencyjnych, o respektowania ogólnie przyjętych norm współżycia i regulaminów obowiązujących na naszym terenie.

9. Nieczystości z przenośnych toalet należy opróżniać w specjalnym wyznaczonym do tego celu oznaczonym miejscu.

10. Przed opuszczeniem Pola PRZYSTAŃ Turawa gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

11. Gość Pola zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

ZASADY BEZPIECZEŃSYWA

12. Na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa należy przestrzegać należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: grillowanie może się odbywać w wyznaczonym do tego celu miejscu, instalowanie dodatkowych urządzeń, instalacji i elementów małej architektury wymaga uzgodnienia z pracownikiem Pola PRZYSTAŃ Turawa, dokonywanie we własnym zakresie naprawy i przeróbek instalacji elektrycznej czy wodnej jest zabronione, korzystanie z pojazdów mechanicznych w godz. 22:00 – 8:00 nie jest możliwe, samowolne ogradzania lub dodatkowe wydzielanie zajmowanego terenu.

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Campingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.

14. Przedstawiciel Pola PRZYSTAŃ Turawa może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pola wyrządzając szkodę w mieniu Pola PRZYSTAŃ Turawa lub szkodę na osobie gościa, personelu Campingu albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania Pola.

15. Osoby przebywające na terenie Pola ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

16. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Pola prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.

17. Przebywanie zwierząt domowych na terenie Pola dozwolone jest tylko pod nadzorem właściciela.

18. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Pola, czystości i porządku, prosimy o kontakt z personelem.

19. Personel Pola może wyprosić z terenu osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie.

Regulamin domków letniskowych Przystań Turawa

1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu +48 530 017 332.

3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.

4. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

7. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu w recepcji lecz nie dłużej niż do godz.22.

8. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.

9. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę

10. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.

12. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.

13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.

14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.

15. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

16. Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

17. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

18. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach

19. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

20. Nie akceptujemy zwierząt.

21. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

22. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.