Regulamin pola biwakowego Przystań Turawa

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO PRZYSTAŃ TURAWA

1. Do korzystania z Pola PRZYSTAŃ Turawa uprawnione są osoby zgłoszone u pracownika Pola, posiadające aktualną kartę pobytu.

2. Miejsce ustawienia kampera, przyczepy campingowej i pojazdu lub rozbicia namiotu, a także przyłącza energii elektrycznej wody określa wyznaczony pracownik.

3. Całodobowo na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszty pobytu. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Pola, po uprzednim zgłoszeniu ich pobytu naszemu pracownikowi.

4. W dzień poprzedzający zakończenie pobytu na Pola PRZYSTAŃ Turawa osoby z niego korzystające proszone są o zgłoszenie do pracownika swego wyjazdu lub chęci przedłużenia pobytu.

5. Na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 8:00, a w soboty i niedziele od 22:00 – 9:00.

6. Doba na Polu rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 12.00 dnia następnego.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa.

ZASADY SANITARNE

8. Mieszkańcy Pola PRZYSTAŃ Turawa zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych i czystości w szczególności do utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie, o ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie obiektu do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania zasad bezpieczeństwa, o racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli, o utrzymywania w widocznym miejscu kart ewidencyjnych, o respektowania ogólnie przyjętych norm współżycia i regulaminów obowiązujących na naszym terenie.

9. Nieczystości z przenośnych toalet należy opróżniać w specjalnym wyznaczonym do tego celu oznaczonym miejscu.

10. Przed opuszczeniem Pola PRZYSTAŃ Turawa gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

11. Gość Pola zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

ZASADY BEZPIECZEŃSYWA

12. Na terenie Pola PRZYSTAŃ Turawa należy przestrzegać należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: grillowanie może się odbywać w wyznaczonym do tego celu miejscu, instalowanie dodatkowych urządzeń, instalacji i elementów małej architektury wymaga uzgodnienia z pracownikiem Pola PRZYSTAŃ Turawa, dokonywanie we własnym zakresie naprawy i przeróbek instalacji elektrycznej czy wodnej jest zabronione, korzystanie z pojazdów mechanicznych w godz. 22:00 – 8:00 nie jest możliwe, samowolne ogradzania lub dodatkowe wydzielanie zajmowanego terenu.

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Campingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.

14. Przedstawiciel Pola PRZYSTAŃ Turawa może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pola wyrządzając szkodę w mieniu Pola PRZYSTAŃ Turawa lub szkodę na osobie gościa, personelu Campingu albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania Pola.

15. Osoby przebywające na terenie Pola ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

16. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Pola prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.

17. Przebywanie zwierząt domowych na terenie Pola dozwolone jest tylko pod nadzorem właściciela.

18. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Pola, czystości i porządku, prosimy o kontakt z personelem.

19. Personel Pola może wyprosić z terenu osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie.