Regulamin wypożyczalni Przystań Turawa

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 3. Żaglówki typu OMEGA oraz katmaran wypożyczane są jedynie za okazaniem patentu żeglarskiego osoby wypożyczającej sprzęt.
 4. Możliwa jest odmowa wypożyczenia sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Osoba wynajmująca sprzęt pływający ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu sprzętu wynikłe z winy użytkownika.
 7. W razie konieczności przeprowadzenia holowania technicznego pobierana jest opłata o wysokości 150 zł – rowerek wodny, kajak, SUP, łódka wiosłowa, 400 zł – Omega, katamaran.
 8. Sprzęt zwracany Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Użytkownikom sprzętu zabrania się: kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody); wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych;  odstępowania sprzętu pływającego; zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów; spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie dysponowania jednostką pływającą; wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 11. Za przekroczenie czasu wynajmu zostanie pobrana dodatkowa opłata o wysokości zgodnej z cennikiem.
 12. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci użytkowników wypożyczonego sprzętu wodnego.
 14. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.